Nails & Beauty à la carte is ingeschreven in het Handelsregister te Hasselt, btw nr BE773.290.730. De website shop.nailsandbeautyalacarte.be evenals het systeem voor de verkoop van de vouchers op deze website worden geëxploiteerd door:

Nails & Beauty à la carte

Linda Van Ballegooyen
Bosstraat 19
3530 Helchteren

België
E-mail: info@nailsandbeautyalacarte.be

Als u vragen heeft over deze voorwaarden, neem dan contact op met Nails & Beauty à la carte.
 

Gebruiksvoorwaarden

De gebruiksvoorwaarden van Nails & Beauty à la carte worden aanvaard doordat u zichzelf toegang tot de website en het gebruik hiervan verschaft. Op dat moment erkent u het gebruik van onze diensten als aanvaarding van deze gebruiksvoorwaarden te beschouwen.

De verkoop van een bon heeft een beperkte looptijd en enkele specifieke voorwaarden die per aanbieding zijn vastgesteld door Nails & Beauty à la carte. Deze informatie kunt u per aanbieding terugvinden op de website.

De betaling door de gebruiker (klant) vindt direct plaats. Afboeking door Nails & Beauty à la carte van de door de gebruiker opgegeven bankrekening of creditcard gegevens zal dan direct plaatsvinden via een beveiligte betaalserver.

 Verkoop van de Nails & Beauty à la carte bon komt enkel tot stand op het moment dat Nails & Beauty à la carte het verschuldigde bedrag met succes heeft kunnen afboeken van de door de gebruiker opgegeven betaling. Wanneer het verschuldigde bedrag om welke reden dan ook niet kan worden afgeboekt, komt de verkoop van de bon niet tot stand.

De gebruiker ontvangt de bon per email indien de koop succesvol is. Op de bon wordt onder andere vermeld: de bon-voorwaarden en geldigheid. Enkel wanneer de gebruiker de bon print en vermelde gegevens en de unieke bon code duidelijk zichtbaar zijn, kan hij deze gebruiken bij Nails & Beauty à la carte.

Alle bonnen zijn van een uniek codenummer voorzien die Nails & Beauty à la carte bij het verzilveren van de bon met een in zijn bezit zijnde controlelijst vergelijkt. De code dient volledig overeen te komen met de in zijn bezit zijnde lijst. De bon kan worden overgedragen. Het vermenigvuldigen, bewerken of wijzigen van de tegoedbon is niet geoorloofd. Nails & Beauty à la carte behoudt zich het recht voor om in geval van een gegronde verdenking ten aanzien van een verboden vermenigvuldiging of op enig andere manier frauduleus omgaan met de bon van Nails & Beauty à la carte, de opgeslagen gegevens aan de betreffende Aanbieder door te geven en juridische stappen te nemen jegens de overtreder alsmede zijn/haar Nails & Beauty à la carte account per direct te sluiten.

De aanbieding/deal details en voorwaarden van een specifieke aanbieding dienen door iedere gebruiker goed te worden gecontroleerd alvorens een tegoedbon aan te schaffen. De bonnen van Nails & Beauty à la carte kunnen niet in combinatie met andere aanbiedingen worden gebruikt, tenzij anders aangegeven. Voor zover er niets anders aangegeven is, kan iedere bon slechts één keer, gedurende een behandeling bij Nails & Beauty à la carte worden gebruikt.

Voor zover er niets anders aangegeven is, biedt de bon geen recht om een beroep te doen op prestaties op een bepaald tijdstip. Wij adviseren daarom het tijdstip voor het leveren van de prestatie individueel af te spreken met Nails & Beauty à la carte (via een telefonische afspraak).

 Als er op de tegoedbon een geldigheidsduur vermeld is dan kan de bon alleen binnen deze geldigheidsduur bij de Aanbieder worden verzilverd. Wanneer de gebruiker de bon niet binnen de geldigheidsduur verzilverd, verliest de bon de gehele waarde en vervalt het recht op de dienst van de Nails & Beauty à la carte.

Herroepingsrecht

Als Consument kun je binnen 14 dagen zonder opgaaf van redenen de overeenkomst met Nails & Beauty à la carte schriftelijk ontbinden.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop je de bon hebt gekocht. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. Je kunt hiervoor gebruikmaken van het door ons toegezonden modelformulier voor herroeping (PDF), maar bent hiertoe niet verplicht.
Het modelformulier is hier te vinden:
https://shop.nailsandbeautyalacarte.be/sites/default/files/herroeping.pdf

Herroeping kan alleen gebeuren door de persoon die de bon aangekocht heeft via de webshop (adres, mailadres en betaalgegevens moeten overeen komen)

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om jouw mededeling betreffende jouw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Je brief dient te worden gericht aan: Linda Van Ballegooyen, Bosstraat 19, 3530 Helchteren te België of per e-mail aan info@nailsandbeautyalacarte.be

Website

De gebruiker gaat akkoord met het feit dat het gebruik van deze website voor haar eigen rekening en risico is. Noch Nails & Beauty à la carte, noch haar werknemers of derden welke medewerking verlenen dan wel content aanleveren garanderen dat het gebruik van de website ononderbroken zal zijn dan wel foutloos. Evenmin geven zij een garantie af over de resultaten die kunnen worden verkregen uit het gebruik van de website, of de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of inhoud van enige informatie, dienst of aankoop via de website.
Daarnaast is Nails & Beauty à la carte niet verplicht tot restitutie- en/of schadeloosstellingbetalingen. Nails & Beauty à la carte biedt geen garantie voor de door de gebruiker bij Nails & Beauty à la carte verkregen producten of voor de dienstverleningen waarop een beroep is gedaan.
Mochten er bij het verzilveren van de bon of bij het leveren van een prestatie problemen ontstaan, dan zal Nails & Beauty à la carte te allen tijde proberen om een passende oplossing te vinden. In dat geval dient u ons binnen redelijke tijd een e-mail te sturen aan info@nailsandbeautyalacarte.be dan wel telefonisch contact met ons op te nemen. Nails & Beauty à la carte sluit elke vorm van aansprakelijkheid bij voorbaat uit.

Nails & Beauty à la carte behoudt zich het recht voor om de omvang en de functionaliteiten van de website te allen tijde te wijzigen, te beperken of deze stop te zetten. Hoewel wij er alles aandoen om onze service zonder technische storingen aan te bieden, kunnen met name onderhoudswerkzaamheden, de verdere ontwikkeling en/of andere storingen de gebruiksmogelijkheden beperken en/of tijdelijk onderbreken. Onder bepaalde omstandigheden kan hierbij verlies van gegevens ontstaan. Nails & Beauty à la carte verstrekt daarom geen garantie en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van de services of voor het uitblijven van technische storingen of verlies van gegevens tijdens het verzenden van informatie over het internet.

Nails & Beauty à la carte heeft te allen tijde het recht wijzigingen door te voeren, met inbegrip van het staken van haar activiteiten, maar niet beperkt tot, de inhoud, uren van beschikbaarheid en apparatuur die nodig is voor toegang of gebruik van de website. Verder heeft Nails & Beauty à la carte het recht het verspreiden van gedeeltes van informatie te staken alsmede categorie informatie. Ook mag Nails & Beauty à la carte wijzigingen doorvoeren in of verwijderen van doorgifte methodes van informatie en de snelheden ervan.

Nails & Beauty à la carte behoudt zich alle auteurs- en andere rechten aan de service evenals aan de gepubliceerde inhouden, informaties, foto's, video's en databases voor (hieronder "beschermd eigendom" genoemd). Een verandering, vermenigvuldiging,
publicatie, doorgave aan derden en/of een anderszins gebruik van het beschermd eigendom zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Nails & Beauty à la carte is daarom uitdrukkelijk verboden.
De gebruiker is geheel aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit een schending van auteursrechten, handelsmerken, eigendomsrechten of enige andere schade die voortvloeit uit een dergelijke onderwerping. Door het indienen van materiaal aan een openbaar gedeelte van de website, garandeert de gebruiker dat de eigenaar van dergelijk materiaal uitdrukkelijk toestemming heeft verleend aan Nails & Beauty à la carte voor het gebruik van dergelijk materiaal, te reproduceren, te wijzigen, aan te passen, publiceren, vertalen en distribueren van het materiaal (in zijn geheel of gedeeltelijk) en / of op te nemen in andere werken, in welke vorm dan ook, in hedendaagse media of nog te ontwikkelen technologie.

Nails & Beauty à la carte kan deze gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd aanpassen, bijvoorbeeld om wettelijke eisen om te zetten of functionele veranderingen in aanmerking te nemen. De telkens actuele gebruiksvoorwaarden vindt u onder http://shop.nailsandbeautyalacarte.be/algemene-voorwaarden. Door gebruik te maken van de website, gaat u ( "u" of de "gebruiker") akkoord met de voorwaarden die Nails & Beauty à la carte heeft samengesteld. Als gebruiker niet akkoord wenst te gaan met de beschreven algemene voorwaarden (de "Gebruikersvoorwaarden" of "Overeenkomst"), verzoekt Nails & Beauty à la carte de gebruiker om zich/haar te onthouden van het gebruik maken van de website.

Met de koop van een bon gaat de koper ermee akkoord dat Nails & Beauty à la carte zijn persoonsgegevens, in het bijzonder zijn naam (voornaam en achternaam), adres, telefoonnummer en zijn e-mailadres worden opgeslagen en worden niet verder gegeven of gebruikt voor andere doeleindes dan het mogelijk maken om in te loggen.

Mochten afzonderlijke bepalingen van deze algemene voorwaarden of van de met de contract Aanbieder gesloten overeenkomst geheel of ten dele ongeldig zijn, dan raakt dit de rechtsgeldigheid van de rest van de overeenkomst niet.

De gebruiker dient vanaf deze website geen enkel materiaal plaatsen of te verzenden dat; onwettig, bedreigend, beledigend, lasterlijk, vulgair, obsceen, profaan of anderszins verwerpelijk gedrag dat zou neerkomen op een misdrijf, aanleiding geven tot burgerlijke aansprakelijkheid of anderszins een wet overtreedt.

Nails & Beauty à la carte heeft het recht maar niet de plicht, om de inhoud van de website te allen tijde te monitoren, om de naleving van deze gebruiksvoorwaarden en alle operationele regels te bepalen, alsmede om te voldoen aan alle van toepassing zijnde wet- of regelgeving of geautoriseerd verzoek van de regering.

Op deze gebruiksvoorwaarden en de uitvoering daarvan is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
Door het gebruik van deze website, stemt de gebruiker ermee in dat alle geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of een verband houden met deze gebruiksvoorwaarden of de prestaties, schending of beëindiging daarvan, op of van de website, het Belgisch recht van toepassing is. Tevens zullen partijen alvorens zij een beroep op de op grond van deze voorwaarden bevoegde rechter te Hasselt doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg, dan wel door middel van mediation te beslechten.

Veilig betalen

Wij werken samen Mollie.nl, een betrouwbare partner die alle betaalverichtingen in een veilige omgeving afhandelt.